Hjälp oss värna integrativ vård

Jag tycker att Sverige ska skapa de förutsättningar för integrativ vård och antroposofiska läkemedel som krävs för att säkra Vidarklinikens framtid som sjukhus och min rätt som patient att kunna välja antroposofisk sjukvård i Sverige även i framtiden.När du signerar namninsamlingen ger du oss chansen att berätta för beslutsfattarna att vi är många som värnar om Vidarkliniken och tillgången till antroposofiskt inriktad vård och antroposofiska läkemedel i Sverige.

Jag godkänner villkoren.

Skicka ett mail till Gabriel Wikström och gör din röst hörd.

Hej Gabriel,

Jag tycker att Sverige ska skapa de förutsättningar för integrativ vård och antroposofiska läkemedel, som krävs för att säkra Vidarklinikens framtid och min rätt som patient att kunna välja antroposofisk sjukvård i Sverige även i framtiden.

Med vänliga hälsningar,
Jag godkänner villkoren.
Antal personer som signerat -

Om patientkampanjen

Värna Vidarkliniken är ett av patienter initierat upprop i syfte att slå vakt om den antroposofiska vård som bedrivs på bland annat Vidarkliniken i Järna. Kliniken har funnits i 30 år och tagit emot över 30 000 patienter och mångdubbelt fler i öppen vård. Vidarkliniken arbetar med en helhetssyn på patienten och en omvårdnad som är individuellt inriktad. Verksamheten vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Antroposofisk vård är en del av det som kallas integrativ vård, där skolmedicinskt utbildade läkare och vårdpersonal kombinerar gängse behandlingar med naturliga läkemedel och kompletterande terapier som stödjer kroppens självläkande förmågor. Antroposofisk vård är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa och en del av sjukvårdssystemet i många länder. De antroposofiska läkemedlen utgör en väsentlig del av vårdformen.

Den nu aktuella frågan gäller just läkemedlen. De har tidigare genom särskilda regeringsbeslut varit tillgängliga i Sverige, men enligt EU-regelverket måste de nu införlivas under en särskild artikel i den svenska läkemedelslagen för att vara fortsatt tillåtna. Många EU/EES-länder har redan infört detta i sin lagstiftning. Ett nej till en lagjustering, eller ett kostsamt och krångligt registreringsförfarande av läkemedlen, innebär att Vidarklinikens verksamhet äventyras. 


Det finns ett ökande intresse runtom i världen för integrativ vård, och WHO (Världshälsoorganisationen) uppmanar i sitt tioåriga strategidokument (2014-2023), som även Sverige skrivit under, medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper inom detta viktiga utvecklingsområde, där kunskapen bland vårdgivare och beslutsfattare behöver förbättras.

I våra Q&A (Frågor & Svar) nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Q & A

Om Vidarkliniken

Vad är Vidarkliniken? Hur skiljer sig Vidarkliniken från andra tillgängliga vårdalternativ i Sverige?

Vidarkliniken är det enda sjukhuset i Norden som bedriver kvalificerad vård och rehabilitering med antroposofisk inriktning. Verksamheten grundades 1985 och har sedan dess tagit emot över 30 000 patienter på sjukhuset och mångdubbelt fler i öppen vård. Vidarkliniken har skolmedicinskt utbildad sjukvårdspersonal med vidareutbildning inom antroposofisk vård. Behandlingen tar hänsyn till individen som helhet och ge utrymme för både kroppsliga och mer personliga aspekter av en sjukdom.

Verksamheten består av sjukhuset Vidarkliniken i Ytterjärna och den landstingsanslutna vårdcentralen Vidar Vårdcentral i Järna, samt öppenvårdsmottagningar i Stockholm och Norrköping.

Allt sjukvårdsarbete utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vilken typ av åkommor kan behandlas på Vidarkliniken?

Vidarkliniken tar emot patienter med kronisk smärta och fibromyalgi, stressrelaterade tillstånd, utmattningssyndrom och kronisk trötthet, reumatiska sjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier samt alla stadier av cancer.

Hur blir jag patient hos Vidarkliniken?

Vidarkliniken tar emot patienter från hela Sverige och har avtal med sex olika landsting/regioner. Övriga landsting/regioner kan åberopa riksavtalet. För vård krävs remiss från behandlande läkare. Om vistelsen beviljas, betalas vårdavgiften av landstinget/regionen, medan en mindre patientavgift betalas av patienten, precis som på andra sjukhus. Man kan också söka sig till Vidarkliniken utan remiss och då själv stå för vårdkostnaden.

Vem står bakom Vidarklinikens verksamhet?

Vidarkliniken är en stiftelse och därmed en icke vinstdrivande verksamhet, vars ändamål är vård, forskning och utbildning med en antroposofisk inriktning. Det totala antalet anställda uppgår till omkring 120 personer.

Integrativ vård/antroposofi

Vad innebär integrativ vård?

Integrativ vård innebär att konventionell vård och skolmedicinska läkemedel kombineras med väl beprövade komplementära medicinska behandlingsmetoder, som exempelvis kiropraktik, massage och antroposofiska läkemedel tagna från naturen. Integrativ vård ordineras av skolmedicinskt utbildade läkare med vidareutbildning inom dessa områden. Antroposofi är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa.

Vad är antroposofisk vård?

Antroposofisk vård inkluderar ett biologiskt synsätt på sjukdom med individens speciella förutsättningar och sociala liv. Metoden grundar sig i en helhetssyn på människan, där behandlingen individanpassas för att tillgodose både kroppsliga och existentiella behov. I praktiken innebär det att konventionell medicin kombineras med antroposofiska läkemedel och omvårdande åtgärder såsom fysikalisk och konstnärlig terapi, samt stödjande samtal.

Vad är egentligen antroposofi?

Rudolf Steiner (1861-1924) var en österrikisk naturvetare och filosof. Ordet antroposofi skapades inte av Steiner utan myntades under 1500-talet. Antroposofi är ett ord sammansatt av två grekiska ord – Anthropos (människa) och Sophia (vishet). Rudolf Steiner intresserade sig bl a för västvärldens vetenskapssyn och engagerade sig i den flertusenåriga diskussionen om humaniora kontra naturvetenskap och är upphovsman till begreppet humanvetenskap (Geisteswissenschaft). Hans kunskapssyn kom så småningom att kallas för antroposofi.

I fokus för hans intresse stod människans potential och våra möjligheter bortom det gripbara och materiella. Steiner bör ses som en produkt av sin tid, men mycket i hans förhållningssätt är idag mer aktuellt än någonsin – till exempel idén om meditation som ett sätt att leva med större medvetenhet – en tanke som Steiner tidigt förespråkade och som idag har nått ett bredare erkännande inom den traditionella vetenskapen. Steiner har också bidragit till utvecklingen av bland annat Waldorfpedagogiken och den så kallade läkepedagogiken, som hjälpt många barn och vuxna med autistiska diagnoser och andra sociala problem. Hans tankar har också varit betydelsefulla för utvecklingen av kretsloppsjordbruket i Sverige. Genom åren har antroposofin naturligtvis utvecklats vidare av många engagerade personer.

Forskas det på antroposofiska läkemedel?

Det finns stor klinisk erfarenhet av antroposofisk medicin och ett växande antal vetenskapliga rapporter som indikerar att antroposofiska behandlingar är verksamma, säkra och kostnadseffektiva.

På Vidarkliniken sker forskning inom området genom samarbete med verksamheten IC – The Integrative Care Science Center, som bland annat utvärderar den vård som utövas på Vidarkliniken. Forskningen bedrivs till stor del genom jämförande studier – det vill säga studier där patienter på Vidarkliniken jämförs med matchande kontrollpatienter inom konventionell vård.

I en studie från maj 2014 som publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE påvisas till exempel att integrativ vård mot smärta på Vidarklinikens patienter ledde till halverad förskrivning av smärtdämpande läkemedel, i jämförelse med patienter inom vanlig sjukvård, där användningen av smärtdämpande läkemedel dubblerades under samma tidsperiod. Vidarkliniken är en unik plats i Sverige för fortsatt forskning inom antroposofisk vård.

Hur utbredd är antroposofin som vårdmetod i Sverige och andra delar av världen?

Inom EU finns drygt 15 000 läkare som förskriver antroposofiska läkemedel och i Sverige ett hundratal. I flera länder är antroposofisk vård integrerad i den offentliga vården och i Tyskland och Schweiz finns antroposofiska universitetssjukhus. I Sverige erbjuds antroposofisk vård, förutom på Vidarkliniken, även i öppenvården och inom skolhälsovården. Den svenska marknaden för antroposofiska läkemedel omsätter idag endast 6,5 miljoner kronor per år, att jämföra med den svenska läkemedelsbranschens totala omsättning som 2014 uppgick till 59,5 miljarder kronor.

Kampanjen

Vad är bakgrunden till kampanjen Värna Vidarkliniken?

Slutet av 2013 innebar ett vägskäl för antroposofiska läkemedel i Sverige – för att få säljas måste de nu registreras hos läkemedelsverket, vilket kräver en lagändring. Detta enligt ett EU-direktiv vars tolkning prövades i EU-domstolen. Till följd av detta gav den dåvarande regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram möjliga alternativ för hur en lagjustering skulle kunna genomföras. Fyra förslag presenterades i oktober 2014 och skickades ut på remiss på våren 2015 till omkring 90 relevanta instanser. De flesta remissinstanser, till exempel Socialstyrelsen och Kungliga Vetenskapsakademien, har varit kritiska till att svensk lagstiftning ska tillåta antroposofiska läkemedel i Sverige. Vidarklinikens förslag i frågan är att antroposofiska läkemedel ska inordnas som en egen grupp under artikel 16:2 i läkemedelslagen samt att antroposofiska läkemedel som är registrerade i andra EU/EES-länder ska godkännas även i Sverige efter en enkel ansökan och till kostnader som är rimliga i förhållande till den låga omsättningen i Sverige. Registreringen i andra EU-länder sker enligt samma EU-direktiv som gäller för Sverige. Det är därför förnuftigt att godkänna läkemedel som är registrerade i andra EU-länder utan att göra om hela förfarandet.

Vad är syftet med Värna Vidarkliniken?

Patienternas röster har inte kommit fram i den debatt som förts under våren. Värna Vidarkliniken är ett av oss patienter initierat upprop med syftet att berätta för beslutsfattare och allmänhet om klinikens verksamhet ur ett patient- och anhörigperspektiv. Vi vill visa att vi är många som värnar om den antroposofiska vård som Vidarkliniken bedriver och vill att den skall finnas och få möjlighet att utvecklas i vårt land. Vi vill också uppmärksamma behovet av ökad forskning inom integrativ vård och Vidarkliniken som unik plats att bedriva sådan forskning.

Varför genomförs uppropet nu?

Tidigare regeringar har genom särskilda tidsbegränsade beslut kunnat ge Vidarkliniken de tillstånd som behövts för att driva verksamheten. Nu kräver EU - regelverket dock en mer långsiktig lösning. Riksdagen kommer att fatta beslut om en lagjustering inom ett par månader, varför frågan just nu är högaktuell.

Vem ligger bakom kampanjen?

Kampanjen har initierats av några patienter på Vidarkliniken tillsammans med Göran Garberg, anhörig till en av patienterna.

Bakgrund

Inskrivning av specialartikel i läkemedelslagen

Vidarklinikens verksamhet har tidigare fått sina läkemedelstillstånd direkt av regeringen, men nu kräver EU - regelverket att Sverige hittar en mer långsiktig lösning. För att antroposofiska läkemedel även i framtiden ska finnas tillgängliga och kunna användas som en del av vården, måste de skrivas in under en specialartikel som kallas 16:2, med egna kriterier, i den svenska läkemedelslagen.

Flera länder inom EU har redan genomfört lagjusteringar och idag är antroposofisk vård en del av det allmänna sjukvårdssystemet i exempelvis Schweiz och Tyskland. För att Vidarklinikens fortlevnad långsiktigt ska garanteras krävs ett riksdagsbeslut om att artikel 16:2 införs i läkemedelslagen, och att den formuleras så att de antroposofiska läkemedlen blir tillgängliga i praktiken.

WHO uppmanar till ökat fokus på integrativ medicin inom EU

Integrativ vård vinner alltmer mark och WHO (Världshälsoorganisationen) uppmanar i sitt tioåriga strategidokument, som även Sverige skrivit under, EU:s medlemsländer att tillsätta nationella expertgrupper för att öka kunskapen inom området. WHO bedömer att integrativ medicin har stor potential som vårdmetod i framtiden, men att kunskapen bland vårdgivare och beslutsfattare behöver förbättras.

Vidarkliniken är en unik forskningsmöjlighet

Antroposofiska läkemedel omsätter endast 6,5 miljoner kronor per år i Sverige, vilket innebär 0,011 procent av den totala läkemedelsförbrukningen på 59,5 miljarder. Den låga omsättningen av antroposofiska läkemedel i Sverige innebär också att resurserna för forskning är mycket begränsade. Ett antroposofiskt sjukhus som Vidarkliniken innebär dock en unik möjlighet för Sverige att ligga i framkant när det gäller kunskap inom området och Vidarkliniken har därför av tidigare regeringar ansetts vara av riksintresse.

Allt fler söker sig till Vidarkliniken

Vidarkliniken har idag avtal med sex landsting i Sverige och remissförfrågningarna strömmar in. Cirka hälften måste avslås på grund av begränsningar i gjorda uppköp från landstingen. Genom att signera namninsamlingen ovan stödjer du oss och möjligheten att ge fler människor tillgång till antroposofisk vård i Sverige.

Vill du veta mer? Läs remissvaren nedan eller kontakta oss genom valfri kanal angiven längst ner på sidan!

Remissvar

Se nedan Vidarklinikens remissvar till Socialdepartementet gällande antroposofiska läkemedel i den svenska läkemedelslagen.
Vidarkliniken menar att den bästa lösningen vore att behandla de antroposofiska läkemedlen som en egen grupp under artikel 16:2 i Läkemedelslagen samt godkänna medel som är registrerade i andra EU/EES-länder efter en enkel ansökan och med kostnader som är rimliga i förhållande till den låga omsättningen i Sverige.

Dessutom har vi, representanter för patienter på Vidarkliniken, lämnat in ett eget remissvar gällande artikel 16:2. Där uppmanar vi Socialdepartementet att lösa frågan i enlighet med det förslag Vidarkliniken lämnat.